Privacy

1. Algemene bepalingen

1.1. ING België nv beschermt de persoonlijke levenssfeer van de internetgebruiker en van elke andere betrokken natuurlijke persoon overeenkomstig de geldende wetgeving en reglementering, en in het bijzonder de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de uitvoeringsbesluiten ervan.
Louter door zich toegang te verschaffen tot de website van ING België nv (www.ing.be) verklaart de internetgebruiker te hebben kennisgenomen van onderstaande informatie en geeft hij ING België nv (hierna 'ING België' genoemd) de toestemming om de persoonlijke gegevens die hij via de website meedeelt (inclusief via de onlineformulieren, de e-mails gestuurd naar de e-mailadressen van ING België, de cookies, de omgevingsvariabelen ...) te verwerken overeenkomstig wat hieronder vermeld is.
De verantwoordelijken voor de verwerking van de persoonsgegevens van de betrokken natuurlijke personen die via de website van ING België worden meegedeeld, zijn ING België nv, waarvan de zetel gevestigd is te 1000 Brussel (België), Marnixlaan 24 (e-mail: info@ing.be), eventueel een andere vennootschap van ING Groep gevestigd in een lidstaat van de Europese Unie en eventueel de andere personen die bij punt 1.3 hierna zijn vermeld. De gegevens die op initiatief van natuurlijke personen worden meegedeeld aan andere vennootschappen van ING Groep gevestigd in een lidstaat van de Europese Unie worden door die laatste verwerkt overeenkomstig de informatie over de bescherming van de persoonlijke levenssfeer die door die vennootschappen wordt verstrekt.

1.2. De persoonsgegevens van natuurlijke personen die aan ING België via de website (www.ing.be) en/of in het kader van de diensten aangeboden op die website (inclusief via onlineformulieren, omgevingsvariabelen ...) worden meegedeeld, worden door ING België verwerkt met het oog op het behandelen van aanvragen van de internetgebruiker (met betrekking tot rekeningen, betalingen, kredieten, vermogensbeheer (beleggingen), makelaarsdiensten (o.a. verzekeringen of leasing), reclame en/of informatie over bank-, financiële (o.a. leasing) en/of verzekeringsdiensten), alsook voor het centrale beheer van haar cliënten, marketing (o.a. studies en statistieken) van bank-, financiële (o.a. leasing) en/of verzekeringsdiensten (behalve indien de betrokken natuurlijke persoon daartegen verzet aantekent), globale visie van de cliënt, controle op de regelmatigheid van de verrichtingen en voorkoming van onregelmatigheden.
De gegevens over natuurlijke personen beheerd door tussenpersonen (zelfstandige agenten of makelaars) van ING, met name de gegevens met betrekking tot hun financiële verrichtingen, worden ook door ING behandeld om te waken over de naleving van hun verplichtingen van wettelijke, reglementaire (evenals de verplichtingen voortvloeiend uit een omzendbrief van de FSMA/NBB) of contractuele aard, met inbegrip van hun eventuele exclusiviteitsverplichting tegenover ING.

1.3. Die gegevens zijn niet bestemd om te worden meegedeeld aan andere derden dan de personen die door de internetgebruiker zijn aangewezen, de vennootschappen waarvan de tussenkomst nodig of nuttig is om een van de voormelde doelstellingen te bereiken of de vennootschappen van ING Groep al dan niet gevestigd in een lidstaat van de Europese Unie of verzekeringsmaatschappijen, overeenkomstig de hierna vermelde bepalingen. Zo kunnen de gegevens worden overgemaakt aan een niet-lidstaat van de Europese Unie die al dan niet een adequaat beschermingsniveau van de persoonsgegevens verzekert. ING België maakt echter alleen gegevens over aan een niet-lidstaat van de Europese Unie zonder adequaat beschermingsniveau in de gevallen die worden bepaald door de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer, bijvoorbeeld door het garanderen van de bescherming van de gegevens via gepaste contractuele bepalingen.
De betrokken natuurlijke personen stemmen in met de uitwisseling van hun gegevens tussen de – bestaande of nog op te richten – vennootschappen van de bank-, financiële en verzekeringsgroep ING, al dan niet gevestigd in een lidstaat van de Europese Unie. ING Groep in de Europese Unie is een geheel van vennootschappen die activiteiten uitoefenen in het bank- en verzekeringswezen, leasing, vermogensbeheer (beleggingen) en/of een activiteit die in het verlengde ligt daarvan. De gegevensuitwisseling is bedoeld om de vennootschappen die eraan deelnemen de mogelijkheid te bieden een centraal cliëntenbeheer te verrichten, een globale visie van de cliënt te hebben, studies, statistieken en/of marketingacties uit te voeren (met uitsluiting van reclame via e-mail en tenzij de betrokken persoon daartegen verzet aantekent), de hierboven vermelde diensten aan te bieden of te verstrekken en de regelmatigheid van de verrichtingen te controleren (met inbegrip van de voorkoming van onregelmatigheden).
Bovendien worden ook de gegevens van de natuurlijke personen die vereist zijn voor de naleving door de vennootschappen van ING Groep, al dan niet gevestigd in een lidstaat van de Europese Unie, van de wettelijke of reglementaire bepalingen (inclusief de bepalingen die voortvloeien uit een circulaire van de FSMA) inzake cliëntenonderzoek, de voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, en de voorkoming van de financiering van de proliferatie van massavernietigingswapens, voor die doeleinden tussen de vennootschappen uitgewisseld. ING Bank nv (Bijlmerplein 888, 1102 MG, Amsterdam Zuidoost, Nederland), die optreedt als medeverantwoordelijke voor de verwerking, verzorgt het beheer van de gegevensuitwisselingen binnen de vennootschappen van ING Groep die deelnemen aan de gegevensuitwisseling over de natuurlijke personen met het oog op de voornoemde doeleinden.
De bijgewerkte lijst van de vennootschappen van ING Groep die aan de uitwisseling van de gegevens deelnemen, is te verkrijgen op de website van ING België (www.ing.be) of op eenvoudig verzoek gericht aan ING België. Elke natuurlijke persoon kan aan ING België een bijgewerkte lijst vragen van de vennootschappen van ING Groep gevestigd in België, in een andere lidstaat van de Europese Unie of in een ander derde land en die aan de gegevensuitwisseling over de natuurlijke persoon deelnemen. Die vennootschappen hebben zich ertoe verbonden om de best mogelijke bescherming van de uitgewisselde persoonsgegevens te waarborgen en zijn wat die gegevens betreft, gehouden tot een geheimhoudingsplicht.
De betrokken natuurlijke personen stemmen bovendien in met de uitwisseling van gegevens die op hen betrekking hebben met verzekeringsmaatschappijen buiten ING Groep en gevestigd in de Europese Unie waarvoor de bank als verzekeringsbemiddelaar optreedt (lijst op verzoek) voor zover ze nodig zijn voor (in voorkomend geval) het sluiten en beheren van verzekeringen (o.a. voor het inschatten van het verzekerde risico), de marketing van verzekeringsdiensten (behalve reclame per elektronische post en behoudens verzet door de betrokken persoon, kosteloos en op verzoek, tegen direct marketing), het centrale beheer van het cliënteel en de controle van de regelmatigheid van de verrichtingen (met inbegrip van het voorkomen van onregelmatigheden). Elke natuurlijke persoon kan kennisnemen van de gegevens die op hem betrekking hebben en ze laten verbeteren.
Bovendien worden de gegevens van de natuurlijke personen die door ING België als verzekeringsmakelaar worden verzameld ook meegedeeld aan de betrokken verzekeringsmaatschappijen die niet tot ING Groep behoren en gevestigd zijn in een lidstaat van de Europese Unie (lijst op aanvraag) met het oog op de beoordeling van het verzekerde risico en in voorkomend geval het sluiten en beheren van het verzekeringscontract, marketing van hun verzekeringsproducten (met uitsluiting van de verzending van reclame per mail), centraal beheer van de cliënten en controle van de regelmatigheid van de verrichtingen (met inbegrip van de voorkoming van onregelmatigheden). Elke natuurlijke persoon kan een lijst vragen van de betrokken verzekeringsmaatschappijen.
De Belgische of buitenlandse (bv. Amerikaanse) gerechtelijke of administratieve autoriteiten en controle-instanties kunnen in zekere gevallen bepaald door de lokale wetgeving of reglementering (met name met het oog op de preventie van terrorisme) van ING België of van een vennootschap waaraan ING België gegevens heeft doorgegeven overeenkomstig wat voorafgaat de mededeling eisen van alle of een deel van de persoonsgegevens van de natuurlijke personen.

1.4. Elke natuurlijke persoon heeft recht van toegang tot de gegevens die op hem betrekking hebben en die door ING België, een andere vennootschap van ING Groep, al dan niet gevestigd in een lidstaat van de Europese Unie, of een betrokken verzekeringsmaatschappij (buiten ING Groep) gevestigd in een lidstaat van de Europese Unie worden verwerkt en kan zo nodig onjuiste gegevens doen verbeteren en onwettig verwerkte gegevens doen schrappen.
De betrokken natuurlijke persoon kan zich op elk ogenblik kosteloos en op eenvoudig verzoek verzetten:

  • tegen de verwerking van gegevens die op hem betrekking hebben voor commerciële prospectie ('direct marketing') door ING;
  • tegen de uitwisseling van gegevens die op hem betrekking hebben tussen de vennootschappen van ING Groep in een lidstaat van de Europese Unie met het oog op direct marketing;
  • tegen de mededeling van de gegevens die op hem betrekking hebben en door ING worden verzameld in de hoedanigheid van verzekeringsmakelaar aan de betrokken verzekeringsmaatschappijen (buiten ING Groep) gevestigd in een lidstaat van de Europese Unie, met het oog op commerciële prospectie ('direct marketing') door die vennootschappen.
Er zal zo spoedig mogelijk met zijn verzoek rekening worden gehouden.

1.5. Gegevens met een etnisch of raciaal karakter, gegevens met betrekking tot politieke, levensbeschouwelijke of godsdienstige overtuigingen, gegevens met betrekking tot het lidmaatschap van een vakbond of het seksuele leven worden niet verwerkt, behalve als zij af te leiden zijn uit de gegevens waarmee de betrokken natuurlijke persoon wordt geïdentificeerd (voornamelijk zijn naam, voornaam, adres, nationaliteit en hoedanigheid) of verschijnen bij een aanvraag van de internetgebruiker ten gunste van zichzelf of van een derde (bv. een aanvraag om bank-, leasing- en/of verzekeringsdiensten met betrekking tot een politieke partij). In dat geval staat de betrokken natuurlijke persoon de verwerking van die gegevens, desgevallend in het kader van zijn aanvraag, toe in overeenstemming met artikel 6 van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer. De categorieën van personen die toegang hebben tot die gegevens zijn de personeelsleden van ING België en eventueel van vennootschappen waarvan de tussenkomst is vereist of van andere vennootschappen van ING Groep gevestigd in een lidstaat van de Europese Unie of van de betrokken verzekeringsmaatschappijen (buiten ING Groep) gevestigd in een lidstaat van de Europese Unie die belast zijn met de verwezenlijking van een of meer van de doelstellingen vermeld bij punt 1.2 en 1.3, alsook in voorkomend geval de door de internetgebruiker aangewezen personen.

1.6. Geen enkele wettelijke bepaling houdt voor de internetgebruiker een verplichting in om te antwoorden op de vragen die worden gesteld door ING België, een andere vennootschap van ING Groep al dan niet gevestigd in een lidstaat van de Europese Unie of een betrokken verzekeringsmaatschappij (buiten ING Groep) gevestigd in een lidstaat van de Europese Unie, maar het niet beantwoorden van die vragen kan naargelang het geval leiden tot de onmogelijkheid of de weigering door ING België, een andere vennootschap van ING Groep al dan niet gevestigd in een lidstaat van de Europese Unie of een betrokken verzekeringsmaatschappij (buiten ING Groep) gevestigd in de Europese Unie om een (pre)contractuele relatie aan te gaan, een dergelijke relatie voort te zetten of een verrichting uit te voeren die werd gevraagd door de internetgebruiker ten gunste van zichzelf of van een derde.

1.7. De persoonsgegevens van de betrokken natuurlijke persoon worden strikt vertrouwelijk verwerkt door ING België en de andere vennootschappen van ING Groep gevestigd in een lidstaat van de Europese Unie, alsook de vennootschappen waarvan de tussenkomst nodig of nuttig is om een van de hiervoor genoemde doelstellingen van ING België te verwezenlijken. Omdat het internet echter geen totale veiligheid biedt, kan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer enkel worden gegarandeerd als de persoonsgegevens worden doorgegeven via de communicatiekanalen waarvan ING België uitdrukkelijk aangeeft dat ze beveiligd zijn.

2. Cookies

Op bepaalde plaatsen in de website van ING België wordt gebruikgemaakt van cookies om de gebruiker een betere service te verlenen. Een cookie is een tekstbestand dat informatie bevat over het gedrag van de persoon die een website bezoekt. Een cookie wordt aangemaakt door een programma op de server van de website, maar wordt bewaard op de harde schijf van de computer van de internetgebruiker. Bij een volgende bezoek aan de website kan de inhoud van de cookie worden gerecupereerd door de website.
De cookies die bij het gebruik van de website van ING België worden aangemaakt, zorgen ervoor dat de diensten worden afgestemd op de specifieke interesses van elke gebruiker die kan worden geïdentificeerd met behulp van die cookies.
De cookies bevatten gegevens over de gebruiker, zoals de geselecteerde taal of munteenheid, zodat hij die gegevens niet telkens opnieuw moet invoeren als hij de website bezoekt. Ze registreren gegevens over de pagina's van de website van ING België die de internetgebruiker heeft bezocht om informatiesessies te realiseren, met name door registratie van de informatie die de gebruiker in de opeenvolgende formulieren meedeelt, en zo te vermijden dat de gebruiker herhaaldelijk dezelfde reclame- of andere boodschappen te zien krijgt.
ING België verwerkt bovendien de door de cookies geregistreerde gegevens over de internetgebruiker om statistieken over de website van ING België te maken en de inhoud van die website te verbeteren.
Die cookies worden gedurende een periode van twaalf maanden op de computer van de internetgebruiker bewaard.
De meeste internetbrowsers zijn automatisch ingesteld om cookies te aanvaarden. Door de instelling van zijn internetbrowser te wijzigen, kan de gebruiker echter ervoor zorgen dat hij gewaarschuwd wordt telkens als er een cookie wordt gestuurd of kan hij beletten dat er cookies worden bewaard op zijn harde schijf. ING België kan echter niet garanderen dat internetgebruikers toegang krijgen tot alle diensten van haar website als zij de registratie van cookies blokkeren.
Meer informatie over de cookies die door ING België gebruikt worden, vindt u op de pagina ING en het gebruik van cookies.

3. Omgevingsvariabelen

Terwijl de internetgebruiker de website van ING België gebruikt, worden de onderstaande persoonsgegevens die 'omgevingsvariabelen' worden genoemd naar ING België verzonden en daar geregistreerd via het navigatieprogramma van de internetgebruiker:

  • zijn TCP/IP-adres (identificatienummer van de computer van de gebruiker op het internet);
  • het merk en de versie van zijn navigatieprogramma en zijn besturingssysteem;
  • de door de internetgebruiker gekozen taal
  • alle informatie over de pagina's van de website van ING België die de internetgebruiker heeft bezocht en die van de andere websites vanop dewelke de internetgebruiker zich toegang heeft verschaft tot de website van ING België.

ING België verwerkt die laatste gegevens om rekening te houden met de eigen elementen van de configuratie van het computersysteem waarover de gebruiker beschikt en om hem aldus de gevraagde internetpagina's in het juiste formaat te kunnen toesturen. Ze worden bovendien verwerkt om studies of statistieken over de website van ING België te maken en om de inhoud van de website te verbeteren.